כללי התנהגות ואתיקה מחייבים של ארגון IBC

מבוא כללי

ארגון IBC  נוסד על מנת למנף ולהעצים את הפעילות העסקית של החברים בו. כל חבר המתקבל לארגון מתחייב לקבל על עצמו את כללי האתיקה בשני מישורים: המישור המקצועי האישי ובמישור הארגוני הכללי.

במישור המקצועי האישי על החבר לנהוג על פי קוד האתיקה של מקצועו:  במקצועות שלהם קוד אתי מחייב כמו במקצועות חופשיים (כגון המשפט, הרפואה, הפסיכולוגיה, החשבונאות וכו') יתנהג החבר על פי קודים אלו. במקצועות האחרים, להם לא נקבעו הסדרים אתיים סובייקטיביים ינהג החבר עפ"י כללים אתיים אוניברסליים הנהוגים בענף בו הוא נמצא ואם אין כאלה בענף עפ"י אמות מידה כלליות.

במישור הארגוני הכללי מתחייב החבר לפעול על פי אמות מידה ראויות המאפשרות דו קיום מצד אחד ושיתוף פעולה תוך העצמה מצד שני.   כללי התנהגות אתית בארגון התגבשו במשך שנות פעילותו והם ממשיכים להצטבר ולהתגבש על פי הצורך והמתחייב באמצעות הנסיון שנצבר בשטח. אין בכללים הללו להגביל את העשייה והמעוף העסקי של החברים אך כשם שלא ניתן בענף התנועה להימנע מתמרורים וחוקי תעבורה אין ארגון כמו שלנו שיכול להתקיים ללא אימוץ כללים ומגבלות שמבטיחים התנהלות פוריה וראויה.

המטרה בשמירה על כללי האתיקה הנה לשלול מרכיבים מזעריים של חופש פעולה מוחלט ואישי ובתמורה לזכות בשיתופי פעולה, קידום עסקים והעצמה אישית. בראייה ארוכת טווח  ריסון אותו מטיל החבר על עצמו מקדם אותו ואת מקצועו לדרגות הכרה ואיכות שינחילו לו וללקוחותיו תועלת רבה ומגוונת.

כללי ההתנהגות והאתיקה:

1.  חברות בקבוצה

     –    בקבוצה מקסימום 36 חברים.

     –    כל חבר בקבוצה רשאי לייצג תחום מקצועי אחד. אין באפשרותו להשתייך לקבוצה בשני כובעים ואין באפשרותו להוסיף תחומי עיסוק נוספים שלא הוגדרו עם קבלתו לקבוצה אלא אם כן שינה את כובע זה באישור ועדת האתיקה הקבוצתית.

     –    בכל קבוצה מקסימום 2 חברים בכובע אלטרנטיבי – אחד בעיסוק רוחני (טיפול בנפש) ואחד
         בעיסוק גופני טיפול בגוף / כרוך במגע):

רוחניאלטרנטיבי
סדנאות העצמההתחום הרוחנידמיון מודרךעיסויים למיניהםרפואה קוריאניתרפואה טבעית
איכות חייםחלומותהילינגכירולוגיהרפלקסולוגיהשיאצו
נומרולוגיהרייקי רפואה סיניתנטורפתיהאירידיולוגיה
   הומאופטיהספא 
*בתחומים הכרוכים במגע יש להקפיד על קבלת תעודות מתאימות. 

2.  נוהל קבלת חבר חדש לארגון

3.  חבר לא יתקבל לקבוצה כאשר:

4.  התנהלות בתוך פגישת הקבוצה :

פגישה שבועית בת שעה וחצי, ביום קבוע בשעה 7:00 בבוקר או בשעה 20:00. הצגת חברים מתחילה ב- 7:15 או ב-20:15.

על המארח לרשום את פרטי האורחים החיצוניים בכל מפגש.

5.  החלפת כובע ונדידה בין הקבוצות:

6.  כללי הוצאה מהארגון:

10.  פעילות באינטרנט ובפייסבוק

11. כלל זהב


כל סוגיה שניתן לפתור בהידברות בין הצדדים עדיפה על מחלוקת הזקוקה ליישוב של גורם שלישי ובלבד שבאופן ובדרך היישוב אין פגיעה בכללי האתיקה שפורטו לעיל.